XLVI Sesja Rady Miejskiej

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2021-11-25

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja o:
  3a. wydanych w 2020 r. decyzjach dotyczących tzw. opłaty planistycznej, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3b. wypłaconych w 2020 r. przez gminę odszkodowaniach za obniżenie wartości działki w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego,
  3c. zgłoszonych w 2020 r. przez właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości żądaniach wobec Gminy, jeżeli korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 1. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku 2020/2021.
 2. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 3. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barlinek na 2021 rok.
 6. Projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów i uchwałę
  w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Projekt uchwali w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez Sołtysa wniosku
  o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie Honorowego Obywatela Miasta Barlinka.
 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 

 
 

Wspierane przez iCagenda